عاشقانه

آنقدر برایت می سرایم

تا به یقین باورم کنی

که عاشقم.

نه به چشم و نگاه،

نه به گریه و لبخند،

نه حتی به صدائی از دور یا نزدیک

به آرامش عمیق آسمان کویر

به همه آنچه که مرا

برای شکفتن می گشاید

به تو.

/ 3 نظر / 23 بازدید
آروشا

... کسی نیست کسی نیست بیا زندگی را بدزدیم وآنوقت میان دو دیدار قسمت کنیم

آذین

و چه دانی که پس هر نگه ساده من چه جنونی، چه نیازی، چه غمی ست؟ یا نگاه تو که پر عصمت و ناز بر من افتد، چه عذابی و ستمی ست؟

سمی

کاش های همیشه در بی گاه های تنهایی اگر بودی! اگر بودی چه نجواها که با دستان مهربانت نمی آغازیدم!