کوچه گرد(2)

(١)

هی آقا

چه خبرته

پشت ماشینش

نوشته بود

جواب سئوالم را

سلام غریبه....

********************

(٢)

صبح بخیر پری

چه زود صبح شد!

تو هنوز نخوابیدی؟

اینو هروز

مردی می گفت

که دیشب

زیر پنجره پری

یخ زده بود

************************

(٣)

گفتم که نمی شناسم

کوچه

آن مرد

وپلی که دروغم را تحمل میکرد

اما من

دروغ نگفنه بودم

**************************

(۴)

چشمم را چرا می بندی؟

وبی هیچ پاسخی

مرد

همچنان در تاریکی

می رفت

/ 0 نظر / 19 بازدید