کوچه گرد (3)

(١)

گریستیم

خندیدیم

بخاطر همه چیز

وهیچ گاه حجم بزرگ این دو

در هندسه کوچک کلمات

نگنجید

*********************************

(٢)

امشب تا صبح خواهم دوید

بر سنگفرش یاد ها

با گامهایی مردانه

وجمله هایی کودکانه

*********************************

(٣)

حرفی

کلامی

جمله ایی

فراموشم شده بود و

آنگاه که به یادش آوردم

شعرم به پایان رسیده بود

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرجان

واژه ها قهر کرده اند با من .. حسودی میکنند !.. به " تــــو " !!