خشم سرکش

پس از سر دادن تنوره عجیبت

دیگر

نه فرصت فرار باقی گذاشته ائی

و

نه زبان انکار
**************************
انگار دست به گلویم برده باشی

تا به تهدید مجبور به ناروا گوئیم کنی

تا درپس آن بیاد آوریم


میوه نامیمون شهوت و غضب را

و آدم را،

نه ببخشید

آدم و حوا را.
***********************
راند و راند،

واینگونه ابلیس

کینه دیرینه خود را

در سجده فرشتگان دربرابر آدم

به دشنه خشم سرکش


در دستان قابیل فروگذاشت


وهابیل کشته شد

آنروز و هر روز

وقابیل دستان پرگناه

به خون برادر

آغشت
********************

هنگامه عجیبی است

در گزیدن میان

خدا
و
شیطان

نفرین به خشم

/ 0 نظر / 12 بازدید